<% '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' mydesign | ziyaretçi defteri ' W: http://www.mydesign.gen.tr ' @: mydesign@mydesign.gen.tr ' ' Mesajları Görüntüleme Sayfası Kodları ' Son Düzenleme: 26 Şubat 2007 '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '// Sayfanın önbelleğe alınması engelleniyor Response.Buffer = True Response.Expires = -1 Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2 Response.AddHeader "pragma","no-cache" Response.AddHeader "cache-control","private" Response.CacheControl = "No-Store" '// Veritabanından mesajlar alınıyor SQL = "SELECT * FROM mesajlar" If blnAdminOnay Then SQL = SQL & " where onay=True" SQL = SQL & " ORDER BY tarih DESC, id DESC" kd.open SQL, baglanti, 1, 3 %> Ergican Saydam Resmi İnternet Sitesi
     
 
ZİYARETÇİ DEFTERİ
MESAJLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ  |  MESAJ BIRAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

<% Toplam = kd.RecordCount If Toplam = 0 Then intSayfaSayisi = 0 Response.Write ("
" & Kelime33) Else intGecerliSayfa = YaziTemizle(Trim(Request.Querystring("sayfa"))) If intGecerliSayfa = "" OR IsNumeric(intGecerliSayfa) = False Then intGecerliSayfa = 1 kd.PageSize = intMesajSayisi intSayfaSayisi = kd.PageCount kd.AbsolutePage = intGecerliSayfa For m = 1 to intMesajSayisi If kd.Eof Then Exit For web = Trim(kd("web")) If Left(web,7) <> "http://" AND Len(web) > 8 Then web = "http://"&kd("web") Else web = Trim(kd("web")) End If If i Mod 2 Then bg = strMesajlarRenk1 Else bg = strMesajlarRenk2 End If If kd("admin") = True Then bg = strAdminMesajRengi Response.Write("" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "" & vbcrlf & _ "
 " & kd("ad")& "" & kd("yer")& " | " & TarihFormatla(kd("tarih")) & " | " & SaatFormatla(kd("tarih")) &" 
 " & MesajFormatla(kd("mesaj")) & " 
" & vbcrlf & _ "
 
") kd.Movenext Next End If kd.Close Set kd = Nothing %>
<%=Kelime39%>: <%=toplam%>   |   <%=Kelime40%>: <%=intSayfaSayisi%>
<% Aralik = 2 intSayfaAltSiniri = intGecerliSayfa - Aralik intSayfaUstSiniri = intGecerliSayfa + Aralik intSolGrupSayisi = 1 + Aralik intSagAltSinir = intSayfaSayisi - Aralik If (intSayfaUstSiniri > intSayfaSayisi) Then intSayfaAltSiniri = intSayfaSayisi - (2 * Aralik) intSayfaUstSiniri = intSayfaSayisi End If If (intSayfaAltSiniri <= 0) Then intSayfaAltSiniri = 1 intSayfaUstSiniri = intSayfaAltSiniri + (2 * Aralik) If intSayfaUstSiniri >= intSayfaSayisi Then intSayfaUstSiniri = intSayfaSayisi End If If intSolGrupSayisi >= intSayfaAltSiniri Then intSolGrupSayisi = intSayfaAltSiniri - 1 If intSagAltSinir <= intSayfaUstSiniri Then intSagAltSinir = intSayfaUstSiniri + 1 If intGecerliSayfa > 1 Then %> [««] [«]<% End If For i = 1 to intSolGrupSayisi If CInt(i) = (intGecerliSayfa) Then Response.Write " " Else %> <% End If Response.Write i &"." Next If (intSayfaAltSiniri - intSolGrupSayisi > 1 ) Then Response.Write " . . ." For i = intSayfaAltSiniri to intSayfaUstSiniri If CInt(i) = CInt(intGecerliSayfa) Then Response.Write " " Else %> <% End If Response.Write i &"." Next If (intSagAltSinir - intSayfaUstSiniri > 1) Then Response.Write " . . ." For i = intSagAltSinir to intSayfaSayisi If CInt(i) = CInt(intGecerliSayfa) Then Response.Write " " Else %> <% End If Response.Write i &"." Next If CInt(intGecerliSayfa) <> CInt(intSayfaSayisi) Then %> [»] [»»]<% End If %>